O43 การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงาน

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน.pdf
o43 มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf
o42 ประกาศมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสในกา.pdf
031 โยบายไม่รับของขวัญ 66.pdf
O31 เจตจำนง ไทย.pdf
O31 เจตจำนง eng.pdf
o42ประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่ว.pdf
o42 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf
o42 มาตรการป้องกัน โรงเรียนบ้านนาดอกคำ.pdf
o42ประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่ว(1.pdf
o42ประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่ว(1.pdf
o42 ประกาศไม่รับของขวัญ.doc.pdf
o42ประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่ว.pdf
o42 ประกาศมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสในกา.pdf