การเข้าถึงข้อมูลการประเมิน 2566  

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูลพื้นฐาน

O1. โครงสร้าง

O2. ข้อมูลผู้บริหาร

O3. อำนาจหน้าที่

O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การประชาสัมพันธ์

O7. ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8. Q&A

O9. Social Network


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน


การดำเนินงาน

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

O11. แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน 

O13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการปฏิบัติงาน

O14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


การให้บริการ

O15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18. E–Service


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2566

O20. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566

O21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2566

O22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566

O24. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566

O25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566

O26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566

O30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

031 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่

032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566

O35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566


แผนป้องกันการทุจริต

O36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

O37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนประจำปี 2566

O38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565


ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

040 การขับเคลื่อนจริยธรรม

041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43. การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน