O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25 ประกาศโรงเรียนบ้านนาดอกคำ.pdf
O25-แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 65.pdf
คำสั่งโรงเรียนบ้านนาดอกคำ ( 025) .pdf