O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต 

o42 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียน.pdf
037(1)แผนดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจร.pdf
O37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุ.pdf
037(3)ภาพการประชุม.pdf
037(2)รวมคำสั่งโรงเรียนบ้านนาดอกคำปีการศึกษ.pdf
037(6)หนังสือเชิญประชุมกรรมการและผู้ปกครอง.pdf