O13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

O13.1คู่มือการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ.pdf
O13.2 คู่มือการบริหารงานประมาณ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ.pdf
O13.4 คู่มือการบริหารงานทั่วไป โรงเรียนบ้านนาดอกคำ.pdf
O13.3 คู่มือการบริหารงานบุคลากร โรงเรียนบ้านนาดอกคำ.pdf
O13 คำสั่งโรงเรียนบ้านนาดอกคำ.pdf