O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจัดซื้อ 2565 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 - เมษายน 2565)

ประกาศจัดซื้อ ตุลาคม 2564

ประกาศจัดซื้อ พฤศจิกายน 2564

ประกาศจัดซื้อ ธันวาคม 2564

ประกาศจัดซื้อ มกราคม 2565

ประกาศจัดซื้อ เมษายน 2565

ประกาศจัดซื้อ พฤษภาคม 2565

ประกาศจัดซื้อ มิถุนายน 2565

ประกาศจัดจ้าง (ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 2565)

ประกาศจัดจ้าง ตุลาคม 2564

ประกาศจัดจ้าง ธันวาคม 2564

ประกาศจัดจ้าง เมษายน 2565

ประกาศจัดจ้าง พฤษภาคม 2565