O43 การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงาน

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)

o43 ประมวลจริยธรรม.pdf
o43 มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf
o42 ประกาศมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสในกา.pdf
เจตจำนง ไทย.pdf
o42 มาตรการป้องกัน โรงเรียนบ้านนาดอกคำ.pdf
o42ประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่ว.pdf
o42แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf
o42 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf
043 มาตรการให้ผู้มีส่วนร่วมได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม รร.pdf
ประกาศไม่รับของขวัญ.pdf