039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนบ้านนาดอกคำ.pdf
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf
o40 โครงการโรงเรียนสุจริต 2565.pdf