O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o42 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียน.pdf
o42 ประกาศมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสในกา.pdf
o42 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf
o42 มาตรการป้องกัน โรงเรียนบ้านนาดอกคำ.pdf
o42 มาตรการป้องกัน โรงเรียนบ้านนาดอกคำ.pdf
o42 มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf
o42ประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่ว.pdf
o42ประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่ว(1.pdf