034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

o34 แบบประเมินความเสี่ยง2566.pdf
o34 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2566.pdf
O34 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงส่งแล้ว ปี 2566.pdf
O34 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยง 2566.pdf