030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

030 การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมโรงเรียน.pdf
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ.pdf

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

 กิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา

การสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2566

กิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน