O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O23-ประกาศโรงเรียนบ้านนาดอกคำ.pdf
O25-แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร.pdf
023 คำสั่งโรงเรียนบ้านนาดอกคำ 2566.pdf