O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

1. งานจัดซื้อ ประจำเดือน ตุลาคม 2565.pdf
2. งานจัดซื้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565.pdf
4. งานจัดซื้อ ประจำเดือน มกราคม 2566.pdf
5. งานจัดซื้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566.pdf
5. งานจัดซื้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566.pdf
6. งานจัดซื้อ ประจำเดือน มีนาคม 2566.pdf