O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

019 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 66.pdf
019 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66.pdf
019 งบประมาณโครงการและกิจกรรม รร.บ้านนาดอกคำ.pdf