040 การขับเคลื่อนจริยธรรม 

040 คำสั่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธ.pdf
o40

กิจกรรมการเสริมสร้างจริยธรรม

ประชุมปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566

การประชุมปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในสถานศึกษาออนไลน์ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  วันที่ 7 มิถุนายน 2566  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต

กิจกรรมประชุมพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมเข้าแถว สวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธงอบรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม

กิจกรรมส่งเสริมจริธรรมของหน่วยงานกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญต่างๆ

กิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง