039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ.pdf