033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาปี 2564 (2563 - 2567)

  • การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียน

  • หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

  • บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

o33 การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมโรงเรียน.pdf
o33 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ.pdf

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียน