O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O23 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ๒๕๖๕.pdf

รายงานผลการจัดซื้อ

1. งานจัดซื้อ ประจำเดือน ตุลาคม 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน ตุลาคม 2564

รายงานวันที่ 1 ตุลาคม 2564

2. งานจัดซื้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน พฤศจิกายน 2564

รายงานวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

3. งานจัดซื้อ ประจำเดือน ธันวาคม 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน ธันวาคม
2564

รายงานวันที่ 1 ธันวาคม 2564

4. งานจัดซื้อ ประจำเดือน มกราคม 2565.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน มกราคม 2565

รายงานวันที่ 1 มกราคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน กุมภาพันธ์ 2565

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนกุมภาพันธ์

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2565

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม

5. งานจัดซื้อ ประจำเดือน เมษายน 2565.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2565

รายงานวันที่ 1 เมษายน 2565

6. งานจัดซื้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน พฤษภาคม 2565

รายงานวันที่ 1 พฤษภาคม 2565

7. งานจัดซื้อ ประจำเดือน มิถุนายน 2565.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2565

รายงานวันที่ 1 มิถุนายน 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2565

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม

รายงานผลการจัดจ้าง

1 งานจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน ตุลาคม 2564

รายงานวันที่ 1 ตุลาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน พฤศจิกายน 2564

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือน พฤศจิกายน

2 งานจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน ธันวาคม
2564

รายงานวันที่ 1 ธันวาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน มกราคม 2565

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือน มกราคม

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน
กุมภาพันธ์ 2565

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนกุมภาพันธ์

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2565

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม

3 งานจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2565

รายงานวันที่ 1 เมษายน 2565

4 งานจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน พฤษภาคม 2565

รายงานวันที่ 1 พฤษภาคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2565

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือน มิถุนายน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2565

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม