041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจิรตประจำปี

  • รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต

  • รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชาธิปไตยเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน

O41รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนบ้านนาดอกคำ.pdf