040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

สรุบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษของโรงเรียนบ้านนาดอกคำ

ภาพการมอบทุนเสมอภาคสำหรับนักเรียน