O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2564

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนสิงหาคม

รายงานวันที่ 1 กันนายน 2564