O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจัดซื้อ 2564

[12 กรกฎาคม 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

[12 กรกฎาคม 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการยกผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียน

[7 มิถุนายน 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโควิด19

[7 มิถุนายน 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนากระบวนการคิด

[7 มิถุนายน 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้

[11 พฤษภาคม 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดผ้าไทย

[11 พฤษภาคม 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดพละ

[30 เมษายน 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ ด้านสติปัญญา

[30 เมษายน 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโควิด19

[30 เมษายน 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอ่านออกเขียนได้

[30 เมษายน 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จัดซื้อหนังสือเรียน

[14 พฤษภาคม 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการสำนักพุธศาสนา

[1 มีนาคม 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จิตอาสาพาสะอาด

[7 กุมภาพันธ์ 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมการเรียนการสอนสถานการณ์ไวรัสโคโรนา

[7 มกราคม 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

[7 มกราคม 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

[14 ธันวาคม 2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุโครงการ โรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

[14 ธันวาคม 2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุโครงการ โรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

[14 ธันวาคม 2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุโครงการ โรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

[27 พฤศจิกายน 2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกระบวนการคิด

[16 พฤศจิกายน 2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน

[16 พฤศจิกายน 2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

[1 ตุลาคม 2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ ๑ โรงเรียน ๑ ประจำตำบล

[1 ตุลาคม 2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง

ประกาศจัดจ้าง 2564