01.กิจกรรมเมล็ดพืชเ.mp4

การทดลองวิทยาศาสตร์น้อย
กิจกรรม
เมล็ดพืชเต้นระบำ

4.กิจกรรมติดแน่น.mp4

การทดลองวิทยาศาสตร์น้อย
กิจกรรมติดหนึบ

01.สนุกกับฟองสบู่.mp4

การทดลองวิทยาศาสตร์น้อย
กิจกรร
มสนุกกับฟองสบู่

01.ความลับสีดำ.mp4

การทดลองวิทยาศาสตร์น้อย
กิจกรรม
ความลับสีดำ

รายงาน OIT ปี 2564

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูลพื้นฐาน

O1. โครงสร้าง

O2. ข้อมูลผู้บริหาร

O3. อำนาจหน้าที่

O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การประชาสัมพันธ์

O7. ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8. Q&A

O9. Social Network


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน


การดำเนินงาน

O10. แผนดำเนินงานประจำปี 2564

O11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564รอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563


การปฏิบัติงาน

O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


การให้บริการ

O14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17. E–Service


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

O19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

O22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2564

O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

O26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564

O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2564


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2564


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564

O37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปี 2564


แผนป้องกันการทุจริต

O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนประจำปี 2564

O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563


ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43. การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน


กิจกรรมประชาสัมพันธ์


กิจกรรมสนามเด็กเล่นจากชุมชน ผู้ปกครอง สถานศึกษา พระอาจารย์บุญทวี

ด้วยโรงเรียนบ้านนาดอกคำ ได้ดำเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน พระอาจารย์บุญทวี สีตจิตโต ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 631,000 บาท ซึ่งดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2564 จนบัดนี้การดำเนินงานได้แล้วเสร็จแล้วทางโรงเรียนบ้านนาดอกคำ

จึงขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณพระอาจารย์บุญทวี ผู้ปกครอง ชุมชน ครู นักเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างสนามเด็กเล่นของโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่งค่ะ


กิจกรรมการก่อสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านนาดอกคำ

วันที่ 28 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านนาดอกคำได้ ดำเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นโดยได้รับเงินบริจาคจำนวน500,000 บาทจากพระอาจารย์บุญทวี สีตจิตโต เจ้าอาวาสวัดหินหมากเป้ง ซึ่งท่านได้เคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาดอกคำทางโรงเรียน จึงขออนุโมทนาบุญไว้ ณ ที่ด้วยค่ะ


กิจกรรมร่วมบริจาคงบประมาณการสนามเด็กเล่นจากชุมชน ผู้ปกครอง

สถานศึกษา และพระอาจารย์บุญทวี สีตจิตโต

ด้วยโรงเรียนบ้านนาดอกคำเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลานนานสภาพของเครื่องเล่น และสนามที่เด็กๆมีจึงมีสภาพผุพัง เป็นสนิม และชำรุด ก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กๆ ได้ทุกเมื่อ ทำให้เด็กๆ ไม่มีที่เล่นที่จะเสริมสร้างพัฒนาร่างกาย และสมองให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

นางศรัญญาภรณ์ ศรีเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกคำ จึงเห็นความสำคัญของปัญหานี้ แต่เนื่องจากโรงเรียนบ้านนาดอกคำเป็นโรงเรียนมีงบประมาณจำกัด อีกทั้งทางโรงเรียนจำเป็นต้องนำงบประมาณไปใช้ในเรื่องที่สำคัญอื่นๆก่อน เช่น ซ่อมอาคารเรียน จึงทำให้ไม่สามารถจัดสรรงบมาปรับปรุงสนามเด็กเล่นได้ ทางโรงเรียนบ้านนาดอกคำ จึงได้ดำเนินการปรึกษาหารือเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และมีมติให้ดำเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน พระอาจารย์บุญทวี สีตจิตโต ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 631,000 บาท

โรงเรียนบ้านนาดอกคำจึงขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณพระอาจารย์บุญทวี ผู้ปกครอง ชุมชน ครู นักเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างสนามเด็กเล่นของโรงเรียนทุกท่านค่ะ