กิจกรรมล่าสุดของไซต์

30 มิ.ย. 2563 06:59 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แนบ 039แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รร.บ้านนนาดอกคำ.pdf กับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
30 มิ.ย. 2563 06:58 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง นำออกไฟล์แนบ 039แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รร.บ้านนาดอกคำ.pdf จาก แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
30 มิ.ย. 2563 06:58 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แก้ไข แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
29 มิ.ย. 2563 09:12 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แก้ไข ITA 2563
29 มิ.ย. 2563 09:10 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แก้ไข หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรพยากรบุคคล
29 มิ.ย. 2563 08:14 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แก้ไข หลักสูตรสถานศึกษา
29 มิ.ย. 2563 08:10 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 มิ.ย. 2563 08:09 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แนบ วารสาร ครั้งที่ 2 เดือน มิถุนายน 2563.png กับ ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 มิ.ย. 2563 08:07 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แนบ 042คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA 2563 โรงเรีนบ้านนาดอกคำ.pdf กับ มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
29 มิ.ย. 2563 08:06 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง นำออกไฟล์แนบ 042คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA 2563 โรงเรีนบ้านนาดอกคำ.pdf จาก มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
29 มิ.ย. 2563 08:06 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แก้ไข มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
28 มิ.ย. 2563 17:57 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แนบ 04 แผนกลยุทธ์-รร-บ้านนาดอกคำ.pdf กับ แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
28 มิ.ย. 2563 17:57 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แก้ไข แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
28 มิ.ย. 2563 06:05 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง ย้ายหน้า รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
28 มิ.ย. 2563 01:21 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แนบ 041 โครงการโรงเรียนสุจริต.pdf กับ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจิรตประจำปี
28 มิ.ย. 2563 01:20 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง ย้ายหน้า รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจิรตประจำปี
28 มิ.ย. 2563 01:18 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง นำออกไฟล์แนบ 041 รายงานโครงการโรงเรียนสุจริต.pdf จาก รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจิรตประจำปี
27 มิ.ย. 2563 23:42 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แนบ 040 รายงานโครงการคุณธรรม.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
27 มิ.ย. 2563 23:42 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
27 มิ.ย. 2563 23:42 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง ย้ายหน้า รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
27 มิ.ย. 2563 23:33 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แก้ไข การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
27 มิ.ย. 2563 23:32 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แก้ไข การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
27 มิ.ย. 2563 23:32 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แก้ไข การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
27 มิ.ย. 2563 23:31 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง ย้ายหน้า การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
27 มิ.ย. 2563 23:30 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แก้ไข การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง

เก่ากว่า | ใหม่กว่า