โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่             

ชื่อ-สกุล : นางศรัญญาภรณ์ ศรีเหลาตำแหน่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่
วันที่ 1 เดือน มิถุนายน 2563
เกิดวันที่ 20 ธันวาคม 2527
วุฒิการศึกษาสูงสุด :
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
                        สาขาบริหารการศึกษา(ค.ม)
                      
                        จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

E-mail nangsrayyaphms@gmail.com
Telephone 061-594-2229

บทบาท อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนĊ
โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง,
16 มิ.ย. 2563 23:57
Comments