การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมขอความอนุเคราะห์

บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการและผู้ปกครอง

ภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง

Mounting created Bloggif
Ċ
โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง,
16 ก.ย. 2563 05:58
Ċ
โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง,
16 ก.ย. 2563 05:58
Ċ
โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง,
16 ก.ย. 2563 05:58
Comments