หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาดอกคำ พุทธศักราช 2562

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1


 

Comments