โรงเรียนบ้านนาดอกคำ ได้ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการออนไลน์  ประจำปี 2563 สามารถรับชมได้ตามรายการด้านล่างค่ะ
    1. กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ร้อง เล่น ต้านภัย โควิด-19โครงการฝึกอบรม ปฎิบัติการและการสำรวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
ตัดต่อสร้าง Bloggif   โรงเรียนบ้านนาดอกคำ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ปฎิบัติการและการสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พอ.สธ.) เมื่อวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ เทศบาลตำบลนาดอกคำ

 กิจกรรมวันแม่แห่ลชาติ
ตัดต่อสร้าง Bloggif
วันที่ 12 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านนาดอกคำ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายพระพร ด้วยความจงรักภักดี

  ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
ตัดต่อสร้าง Bloggif
โรงเรียนบ้านนาดอกคำ ได้รับการนิเทศจาก ศึกษาธิการ
จังหวัเลย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓


โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

http://training.obec.go.th/#/Login
https://portal.bopp-obec.info/obec62/
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2701
http://www.dltv.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://203.159.157.29/set_index/
http://bobec.bopp-obec.info/

โครงการส่งเสริสสุขภาพ  ขยับกายสบายชีวี
ตัดต่อสร้าง Bloggif
เทศบาลตำบลนาดอกคำ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ จัดกกรรมโครงการขยับกาย สบายชีวี ทุกวันพุธตอนเช้า หลังกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รักการออกกำลังกาย
กิจกรรมวันไหว้ครู
ตัดต่อสร้าง Bloggif
 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านนาดอกคำได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยมี นางศรัญญาภรณ์ ศรีเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกคำ เป็นประธานในพิธีและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทุกระดับชั้นเรียน
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตัดต่อสร้าง Bloggif
โรงเรียนบ้านนาดอกคำ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน เพื่อทำความเข้าใจและวางแผนป้องกันการแพร่โรคระบาดโควิด ๑๙ ก่อนเปิดภาคเรียนว้นที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขอยอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น